خط تولید برد الکترونیکی پیشرفته

 
نحوه برش قالب با دستگاه