مدلسازی و قالب سازی انواع قطعات آلومنیومی

توانایی طراحی قطعات مورد نیاز در صنعت روشنایی و نمونه سازی های قبل از ریخته گری نهایی و مدل های چوبی جهت بررسی شرایط قطعات قبل از ساخت قالب های ریخته گری و دایکاست