تفاوت لومن، لوکس و کاندلا چیست؟

1- شار نوری

شار نوري: ميزان نوري که از يک لامپ منتشر مي شود شاري نوري (Luminous Flux) نام دارد. يکاي سنجش شار نوري لومن (Lumen) است که با حرف يوناني في (Φ) نشان داده مي شود. به اين ترتيب براي اينکه بگوييم يک لامپ چه ميزان نور ميدهد از اصطلاح شار نوري استفاده مي کنيم.
به عنوان مثال شار نوري يک لامپ فلورسنت 36 وات 2850 لومن و شار نوري يک لامپ متال هاليد 5500 لومن است.
لومن

2- شدت نور
شدت نور (Light Intensity) برابر است با ميزان نور منتشر شده از واحد زاويه فضايي. واحد سنجش شدت نور کاندلا يا شمع است که با cd نشان داده مي شود.
کاندلا

3- شدت روشنايي

يکي از مهمترين شاخص هاي سنجش ميزان روشنايي در سطح محيط شدت روشنايي است (Illuminance)که عبارت است از ميزان شار نوري تابيده شده به واحد سطح. واحد سنجش شدت روشنايي لوکس (Lux) است.
استانداردهاي روشنايي، مقادير شدت روشنايي لازم در هر محيط را تعيين مي کنند. به عنوان مثال براي يک دفتر کار، شدت روشناي متوسط 500 لوکس و براي يک زمين فوتبال در سطح مسابقات بين المللي تا شدت روشنايي 3500 لوکس توصيه مي شود.
لوکس

4- درخشندگي

اثر فيزيولوژيکي نور روي چشم ما درخشندگي نام دارد. اين پارامتر در طراحي روشنايي اهميت بسيار زيادي پيدا مي کند.
واحد سنجش درخشندگي کندل بر متر مربع (Cd/m2) است.
درخشندگي به دو صورت تعريف مي شود:
1) درخشندگي حاصل از يک منبع نور: برابر است با شدت نور منتشر شده از منبع به مساحت آن
2) درخشندگي حاصل از يک سطح روشن: متناسب است با ميزان شدت روشنايي در سطح و ضريب انعکاس آن
درخشندگی

منبع: لومن شاپ