ال ای دی و آلودگی نوری

آلودگي نوري

به نور اضافي يا مزاحمي گفته مي شود كه توسط انسان ايجـاد شـده باشد كه به دليل طراحي يا اجراي بد يك سيستم روشنايي و ايجاد نـوري فراتر از حد انتظار روشنايي بوجود آمده باشد.
استفاده از يـك سيسـتم روشـنايي بـا طراحـي مناسـب و اسـتاندارد نـه تنهـا از لحـاظ صرفه جويي در مصرف انرژي مؤثر است، بلكه مزاياي بسـيار مهمـي نظيـر امنيـت عمـومي، كاهش امكان جنايت و به طور كلي ايجاد حسي خوب در افراد جامعـه بـه همـراه خواهـد داشت. پديده آلودگي نوري ميتواند تبعاتي در حوزه هاي متعدد به ويژه درخصوص ستاره شناسي و حتي بيماريهاي رواني انسان داشته باشد.
استفاده ناصحیح از تکنولوژی پیشرفته نیز نه تنها کاهش آلودگی نوری را به همراه خواهد داشت، بلکه میتواند موجب افزایش آن نیز گردد. مانند روشنایی اضافی در معابر یا استفاده از لامپ های نامناسب.

انواع آلودگی نوری

به طور کلی می توان آلودگی نوری را به دو بخش تقسیم کرد:
آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻮری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ستاره ﺷﻨﺎﺳﯽ: اﯾﻦ ﻧﻮع آلودگی ﺷﺎﻣﻞ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آﺳﻤﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ کاهش ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺘﺎرﮔﺎن منجر می شود که به دلیل تابش بیش از حد نور به آسمان به وجود می آید.
آلودگی نوری زیست محیطی: ﺑﺨﺸﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻮری است ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺮات ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻣﯿﻦ می ﺑﺎﺷﺪ که اثرات مخربی بر بهداشت و سلامت اجتماع و حیات وحش دارد و باعث بر هم زدن تعادل طبیعت، اختلال در رشد و نمو گیاهان، مرگ و میر حشرات و پرندگان، ایجاد خیرگی و حادثه، ایجاد مزاحمت نوری و ... می شود.

عوامل ایجاد آلودگی نوری

به طور خلاصه از مهمترین پارامترها در آلودگی نوری شهرها، چراغ های خیابانی با حباب پریسماتیک و غیر تخت، چراغ های رو به بالا، چراغ های افقی و لامپ های بدون حباب، لامپ های آویزان و تابلوهای سردر واحدهای تجاری، طراحي نادرست سيستم روشنايي، تعـدد چراغهاي روشنايي (بيش از حد مورد نياز)، استفاده از لامپ با توان مصرفي يا شار نوري بيش از حد استاندارد، ارتفاع و زاويه نامناسب نصب چراغ می باشند.

راه های کاهش آلودگی نوری:

  • استفاده از تجهیزات کنترلی نظیر دیمرها، تایمرها، حسگرهای حضور و ..
  • استفاده از فناوری های پیشرفته و کم مصرف(لامپ های ال ای دی) در نورپردازی
  • استفاده از چراغ های دارای آلودگی نوری صفر (دارای برچسب ضد آلودگی نوری)
  • اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮری رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺟﻬﺖ دار (نظیرLEDها) برای روشنایی تابلوهای تبلیغاتی
  • ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻻﻣﭗ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻌﯿﻮب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  • نصب حائلهایی برای جلوگیری از تابش نور تابلوها به سمت آسمان
  • تنظیم زاویه منابع روشنایی و استفاده از زوایای مناسب تابش نور برای کنترل آلودگی