گارانتی و خدمات پس از فروش

گارانتی چیست؟


تفاوت گارانتی و وارانتی چیست؟


شرایط گارانتی محصولات وستانور:

گارانتی محصولات شامل نواقصی است که در خود محصول وجود دارد و نه نواقصی که بر اثر استفاده نادرست از محصولات(مانند اتصال به ولتاژ نامناسب یا استفاده آن در مدار دیمر و یا شکستن آن) به وجود می آید. در صورت وجود نقص فنی در محصول، کالا برگردانده می شود و تعمیر و یا در صورت لزوم تعویض می گردد. همچنین در صورت مطابقت نداشتن محصولات با نمونه نمایش داده شده و نارضایتی مشتریان عزیز از محصولات، وجه آن استرداد می شود و یا در صورت تمایل کالای جایگزین را دریافت می کنند.خدمات پس از فروش چیست؟


شرایط خدمات پس از فروش محصولات وستانور